Độ pH của nước là gì?


pH là một chỉ số xác định tính chất hoá học của nước. Độ pH được sử dụng để thể hiện tính axit hay kiềm của nước, nó cũng là một trong những chỉ số đánh giá độ an toàn của nước.

Thước đo độ pH có chỉ số từ 0 đến 14 và 7 là mức trung bình.

Thang tính pH là một hàm số Logarrit.
Ví dụ: pH = 5 có tính a xit cao gấp 10 lần pH = 6, gấp 100 lần so với pH = 7. 

Đối với nước cất (nước tinh khiết) pH = 7,
khi nước chứa nhiều ion H+, pH < 7
và ngược lại, khi nước nhiều OH- (kiềm), pH > 7.

Theo tiêu chuẩn:
pH của nước sử dụng cho sinh hoạt là 6,0 – 8,5 
pH của nước ăn uống uống là 6,5 – 8,5.

Nước tinh khiết ở điều kiện bình thường sẽ bị phân ly theo phương trình phản ứng:
H2O = H+ + OH-

Giá trị pH của nước được xác định bằng logarit cơ số 10 nồng độ ion H+ theo công thức:
pH = - lg (H+)

Độ pH có ảnh hưởng tới điều kiện sống bình thường của các sinh vật nước. Cá thường không sống được trong môi trường nước có độ pH < 4 hoặc pH > 10.

Sự thay đổi pH của nước thường liên quan tới sự có mặt của các hoá chất axit hoặc kiềm, sự phân huỷ chất hữu cơ, sự hoà tan của một số anion SO-24, NO-3, v.v...

Độ pH của nước có thể xác định bằng phương pháp điện hoá, chuẩn độ hoặc các loại thuốc thử khác nhau.

Dưới đây là danh sách các độ pH thông dụng thường thấy trong cuộc sống.


Độ pH của nước là gì? Độ pH của nước là gì? Reviewed by dark on 19:06 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.